กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : สาขาประมงจัดกิจกรรม Open House เพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรม ของสาขาวิชา โดยมีการนำเสนอข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา กิจกรรมระหว่างการเรียน ข้อมูลการทำงานหลังจบการศึกษาของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ โดยมี อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาประมงร่วมนำเสนอข้อมูล และมีการนำนักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฟาร์มประมง 22 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 7. การบริหารและจัดการ
จำนวน 33 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery