กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 (หน่วยงานภายนอก)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 21 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery