กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมเพื่อจัดทำแผนคณะเกษตรศาสตร์ในการหารายได้ ระยะ 5 ปี 2561-2565 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ธันวาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 8 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery