กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : งานเลี้ยงน้ำชาในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 27 ธันวาคม 2560
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 61 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery