กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร, 11 มกราคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 117 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery