กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหมและศาลตายาย อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 5 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 54 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery