กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 14 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 45 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery