กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การเสวนาวิชาการ เรื่อง การหนุนเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ข้าวอุบลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 15 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery