กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรสัตว์น้ำสวยงามมืออาชีพ รุ่นที่ 1, 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดย กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 48 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery