กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 41 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery