กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบช่อดอกไม้ขอบคุณ รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ อดีตรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาช่วยวางแนวนโยบายในการพัฒนาคณะฯ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป, 2 เมษายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 7 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery