กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธนี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 1 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery