กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และ ดร.จิตรา ชัยวิมล ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นประธานร่วมในที่ประชุม โดยคณะเกษตรศาสตร์จะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเพื่อสร้างผลผลิตการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และ Organic, 9 เม.ย. 61
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 10 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery