กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม open house ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2561 โดยพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลาง และไร่ฝึกทดลอง, 20 เมษายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 18 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery