กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อบรมการสตัฟฟ์ปูและการสร้างการจัดแสดงระบบนิเวศแหล่งอาศัย ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี โดย ดร.ชัยวุฒิ และดร.จรุงจิต กรุดพันธ์, 8-9 มีนาคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 109 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery