กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 เมษายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 49 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery