กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมระหว่าคณะเกษตรและคณะเภสัช ของ 5 มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 พฤษภาคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 9 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery