กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : วิพากษ์หลักสูตร โดยคณะกรรมการหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สริยภัทร, 14 มิถุนายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 24 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery