กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 ได้ลำดับที่ 8 จากสถาบันที่เข้าแข่งขัน 74 สถาบันจากทั่วประเทศไทย (ขอปรบมือดังๆ ให้) โดยนักศึกษาที่เป็นตัวแทน ได้แก่ 1. นางสาว ปฐมพร แววคุ้ม 2. นางสาว อารียา ดาพันธ์ 3. นาย วิฑิต แสงซื่อ 4. นาย กฤษณพงศ์ เหล่าออง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 9 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery