กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเสวนาแผนงานวิจัยโครงการ วช.2561 พัฒนาศักยภาพปลาพื้นเมืองร่วมกับการผลิตข้าวระบบเกษตรปลอดภัย จังหวัดอำนาจเจริญ, 22 มิ.ย. 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 30 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery