กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำคณะผู้เข้าอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 เข้ารับฟังการบรรยายการบริการวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีส่วนช่วยชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บรรยายสรุปโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน, 11 กรกฎาคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 42 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery