กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : Mr. Kent HORTLE พร้อมด้วย Mr. Somphone PHOMMANIVONG คณะติดตามและจัดการผลกระทบของเขื่อนดอนสะโฮงต่อปลาและการประมง สปป. ลาว บริษัท Mega First Corporation Berhad ร่วมหารือกับ ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาในอนาคต, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 7 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery