กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 17 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery