กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Needs,Techniques, and Risk Assessment” ภายใต้โครงการ Wonders Mekong ระหว่างวันที่17-18 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 59 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery