กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาองค์กร ด้วยเกณฑ์ TQA/EdPex โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30-31 ตุลาคม 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 65 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery