กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกายโควตาคุณลักษณะพิเศษ โควตาพื้นที่ และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 21 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 30 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery