กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 26 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery