กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและชุมชนภายนอก ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 26 พฤศจิกายน 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 17 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery