กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ โดยคณาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี, 8 มีนาคม 2554
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 53 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery