กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 20 มีนาคม 2554
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 10 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery