กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน ปีที่ 2 ณ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ, 23-24 มีนาคม 2554
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 24 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery