กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2554 นำโดย รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 เมษายน 2554
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 73 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery