กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ และผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม เข้าร่วมการประชุม The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, 25 เมษายน 2554
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 47 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery