กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 20 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 51 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery