กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา, 21 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 36 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery