กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ตลอดจนนักศึกษา, 21 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 30 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery