กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ณ บ้านนาคำน้อย ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, 22 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 65 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery