กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 62 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery