กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : เยี่ยมลุงโก้ย นายดำรง คงศิลา พนักงานการเกษตร ระดับ 3 สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ณ บ้านพัก ในโอกาสการเกษียณอายุราชการ, 25 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 48 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery