กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : งานเชิดชูเกียรติกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 137 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery