กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, นายดำรง คงศิลา และนายวิเชียร แก่นศรี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 30 กันยายน 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 169 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery