กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยมี นายณัฎฐ์เอก เมืองไทธัช ผู้บริหารอวุโสด้านความยั่งยืนองค์กร และ นายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ในโอกาสเข้าพบ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เพื่อหารือถึงการวางแผนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรร่วมกันในอนาคต ในด้านการผลิตทางการเกษตร และสหกิจศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 14 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery