กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมประธานฝ่าย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ตุลาคม 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 20 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery