กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ ผอ.ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำการเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน8,000 ชุด โดยเป็นความร่วมมือกับ สวพ4 และ บริษัทไบโอเอธานอล, 2 ตุลาคม 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 58 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery