กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์งาและนักศึกษาสาขาพืชไร่ แพ็คเมล็ดพันธุ์งาดำจำนวน1,000 ถุงและ มอบให้ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอันดับต่อไป, 30 ตุลาคม 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 36 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery