กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ในการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยพระตะบอง โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กรรมการคณะ คณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม, 18 ธันวาคม 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 2. การเรียนการสอน 4. การวิจัย
จำนวน 148 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery