กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร เกตุงาม ดร. จรุงจิต กรุดพันธ์ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ข้าวใหม่ปลามัน” บริเวณศูนย์อาหารใต้ดิน สุนีย์เทาร์เวอร์ ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำ ข้าวเจ้าหอมวาริน ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวธัญสิริน และ พันธุ์ปลาพื้นเมืองจากนาข้าวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษาสาขาประมง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาขน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery