กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ประชุม คณะอนุกรรมการออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ตลอดจนพื้นที่การจัดงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ธันวาคม 2562
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 60 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery