กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 พร้อมกับรับคำปรึกษาชี้แนะการจัดงานเกษตรอีสานใต้ รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านต่อไป, 3 มกราคม 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 38 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery