กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 21 สภาบันเข้าร่วมการแข่งขัน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery